Arsenii Gerasymenko x Oh yes oh no

photographer ARSENII GERASYMENKO

model ILLONA at BLANC MODEL AGENCY

 model SASHA at DIRECT MODEL MANAGEMENT

hair & mua DARA DUKHNOVSKAYA

location KIEV,UKRAINE

Zoe Michelle